Nadawki a profil

Sorabistika ako wědomnostna disciplina zaběra se ze serbskima rěcoma, literaturu a kulturu. Institucionelne stawizny sorabistiki w Nimskej segaju do 1950tych lět a su wusko zwězane z wutwórjenim Instituta za serbsku ludowědu w Budyšynje a ze załoženim Serbskego instituta w Lipsku. Slěźenje na pólu sorabistiki w zwisku z fachoweju didaktiku a teke źinsajšny bachelorowy, masterski a ceptarski studium na Lipšćańskej uniwersiśe su pó cełem swěśe jadnorazne.

Kwalifikowane a derje wukubłane absolwenty trjebaju se wósebnje w šulach a institucijach w Dolnej Łužycy w Bramborskej a w Górnej Łužycy w Sakskej, dokulaž how ma serbskorěcna ludnosć kšuśe zakórjenjony status mjeńšynoweje rěcy. Tak wócakujo wjele starjejšych za swóje źiśi statnje garantěrowanu wucbu serbšćiny na dwójorěcnych šulach. Togodla pobitujomy našym studentkam a studentam praktiske, funděrowane wukubłanje, kenž kompetencu a wědobnje za maminu rěc a kulturu wuwija a skšuśujo.

Ale teke zwenka Łužyce trjebamy kompetentnych absolwentow, ako na cełonimskej a mjazynarodnej europskej rowninje ze zastupjarjami drugich mjeńšynow gromaźe źěłaju a na wšyknych za Serbstwo relewantnych pólach strategije za zdźaržanje a wóžywjenje rěcy a kultury wuwijaju.

Głowny nadawk instituta za sorabistiku jo wukubłanje studentkow a studentow za pśedmjata górno- abo dolnoserbšćinu w ceptarstwje za zakładnu a srjejźnu šulu ako teke za gymnazium. Pśi tom se glěda na nowe koncepcije na pólu didaktiki ako team-teaching a 2plus rowno tak ako na pśiběrajucy późěl studentow, kenž su serbšćinu ako drugu rěc (pśez WITAJ abo w šuli) nawuknuli.

Mimo togo wukubłujomy dorost w sorabistiskich wědomnostnych slěźenjach: w rěcywěźe, literaturo- a kulturowěźe. Pśi pósrědkowanju specielnych temow, na pśikład serbskich stawiznow abo ludowědy, nas sobuźěłaśerje Serbskego instituta z.t. a drugich serbskich institucijow fachowje pódpěruju. Tak glědamy slědk na dłujkolětne nazgónjenja a dobre zgromadne źěło pśi uniwersitnem wucenju a slěźenju.

Wót studiuma se w pśiběrajucej měrje pomina mjazynarodny profil. To zalažy na změnjonem pówołańskem profilu wětšyny pówołanjow, kótaryž se mjazynarodne kooperacije wěcej a wěcej pominaju, wšojadno lěc w góspodarstwje abo we wědomnosći. Za sorabistiku, ako eksistěrujo w toś tej formje jano w Lipsku, jo to wósebne wupominanje. Toś źěłamy wusko z partnarskimi uniwersitami w słowjańskem wukraju gromaźe, aby za našych studentow měli sorabistice wotpowědujuce mjazynarodne póbitowanje, kenž za Serbstwo relewantnej faktora, rozmjej status ako mjeńšynowa rěc a słowjanskosć,
tak daloko ako móžno wuzwigujo.

slědna změna: 20.03.2018