Witajśo k nam!

Co jo sorabistika?

Sorabistika ako wědomnostna disciplina se zaběra ze serbskima rěcoma, literaturu a kulturu. Slěźenje na pólu sorabistiki w zwisku z fachoweju didaktiku a teke źinsajšny bachelorski, masterski a ceptaŕski studium na Lipšćańskej uniwersiśe stej pó cełem swěśe jadnoraznej. Kwalificěrowane a derje wukubłane absolwenty trebaju se wósebnje w šulach a institucijach w Łužycy, dokulaž how ma serbskorěcna ludnosć kšuśe zakórjenjony status mjeńšynoweje rěcy. Togodla bitujomy našym studentkam a studańcam praktiske, funděrowane wukubłanje, kenž kompetencu a wědobnje za maminu rěc a kulturu wuwijo a skšuśijo.

Dodatne aktiwity

09.04. zeger 11–13 Zgromadne testowanje programa „krok po kroku“ [kšac pó kšacu], dr. Beata Brězanowa, Rěcny centrum WITAJ, Budyšyn. NSG 205
10.04. zeger 17 Zmakanje z cłonkami SPL z Pragi, pśednosk „Česko-serbske póśěgi“. Wabjenje za wulět do Pragi GWZ H4 4.15
17.04. zeger 17–19 Źěłaŕnicka „Zawjeźenje do pcołkaŕstwa – teorija“, Till Wojto GWZ H1 2.10
25.04. zeger 19 Dolnoserbske bLIdo Beyerhaus
04.05. zeger 10–14 Studiumowy informaciski źeń na Lipšćańskej uniwersiśe. NSG 321
04.05. zeger 18 Grilowanje z wuknikami Delnjoserbskeho gymnaziuma w parku pśi Beethovenowej. park „Clara-Zetkin“
14.05. zeger 19 Dolnoserbske bLIdo. Beyerhaus (špatne wjedro) abo na łuce pśi Beethovenowej (rědne wjedro). łuka abo Beyerhaus
04.06. zeger 19 Dolnoserbske bLIdo. Beyerhaus (špatne wjedro) abo na łuce pśi Beethovenowej (rědne wjedro). łuka abo Beyerhaus

Nowosći

Lubina Hajduk-Veljkowićowa, mj. dr. serbska spisowaśelka a pśełožowaŕka, buźo nas wótněnta ako...

dalej cytaś

Die Mitarbeiterin unseres Instituts Ielyzaveta Walther nahm an der offiziellen...

dalej cytaś

Emma Power/Emma De Paor jo z rodom Irka z regiona „Waterford Gaeltacht“. Wóna jo skóńcyła swój...

dalej cytaś

Kóńcna rozpšawa (z pśidankom) wó ewaluaciji serbskich wucbnych póbitowanjow w primarnem schójzeńku w...

dalej cytaś

Archiw nowosćow

Sobuźěłaśeŕka Instituta za sorabistiku Ielyzaveta Waltherowa jo pśednosowała 23. januara w Chóśebuzu...

dalej cytaś

Am 17. Januar 2019 trafen haben die Leiterin des WITAJ-Sprachzentrums, Dr. Beate Brězan, und ihre...

dalej cytaś

Sobuźěłaśeŕka Instituta za sorabistiku Ielyzaveta Waltherowa pśednosujo 23. januara w Chóśebuzu pśi...

dalej cytaś

The University of Leipzig offers a teaching and study scholarship for Modern Irish for initially 7...

dalej cytaś

Das Kalenderjahr 2018 endete mit einem herausragenden Beitrag von Mario Helm (Universidad de...

dalej cytaś

Am 30. Dezember 2018 hielt Prof. Dr. Eduard Werner einen Vortrag über die Sorben und die Sorabistik...

dalej cytaś

Eine Studie zeigt erschreckende Lücken beim Vermitteln und Erlernen der sorbischen/wendischen...

dalej cytaś

Am 23. November 2018 stellt Frau Dr. Jana Schulz das Institut für Sorabistik sowie die sorbischen...

dalej cytaś

Am 22. November hält Frau Ielyzaveta Walther im Rahmen des Research Seminars des IfS von 13:15-14:45...

dalej cytaś

Am 22. November hält Frau Ielyzaveta Walther im Rahmen des Research Seminars des IfS von 13:15-14:45...

dalej cytaś
slědna změna: 02.04.2019

Kontaktowa informacija

Postowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za woglědarjow:
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Studiumowe póraźowanje

Studiumowe póraźowanje

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC – dom 1 – 2. nastwark – śpa H1 2.06
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěcne góźiny

wałtoru 12:00 – 13:30 góź.
stwórtk 12:00 – 13:30 góź.
a pó dogronjenju