Witajśo k nam!

Co jo sorabistika?

Sorabistika ako wědomnostna disciplina se zaběra ze serbskima rěcoma, serbskeju literaturu a kulturu. Slěźenje na pólu sorabistiki w zwisku z fachoweju didaktiku a teke źinsajšny bachelorowy, masterski a ceptarski studium na lipšćańskej uniwersiśe su pó cełem swěśe jadnorazne. Kwalificěrowane a derje wukubłane absolwenty su wósebnje trěbne w šulach, institucijach a zastojnstwach w Łužycy, dokulaž ma how serbskorěcna ludnosć zarucony rěcny mjeńšynowy status. Našym studentkam a studentam bitujomy praktiske, funděrowane wukubłanje, kenž kompetencu a wědobnje za maminu rěc a kulturu wuwija a kšuśi.

Nowosći

Dr. habil. habil. Sabine Asmus und Till Vogt vertreten das Institut für Sorabistik Leipzig in der...

dalej cytaś

Student_innen der Sorabistik haben an der Universität Stettin ihre Übersetzungen von Gedichten Menna...

dalej cytaś

Information für Studierende: Die Übersicht zur sorbischen Geschichte in obersorbischer Sprache ist...

dalej cytaś

Zarědowanja pla kn. Wojta wót 18. až do 22. junija dla słužbnego jězda wupadnu.

dalej cytaś

W lěśojskem semestrje 2018 póbitujo Institut za nałožowanu rěcywědu a pśełožowańske wědomnosći...

dalej cytaś

Archiw nowosćow

Am Sorbischen Institut/Serbski institut in Bautzen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als...

dalej cytaś

Am 8. Mai besuchte Prof. Máirín Ni Dhonnchadha von der Universität Galway (Irland) das Institut für...

dalej cytaś

Pětk, 18.05.2018: wulět do lipšćańskego parka za industriju a górnistwo – zajmcy móžu se pśizjawić...

dalej cytaś

28. apryla se wótmějo na lipšćańskej uniwersiśe studiumowy informaciski źeń. Na njen wutšobnje...

dalej cytaś

Prifardd (serbski něźi "mejstarksi basnikaŕ") a profesor Peredur Lynch wót Bangorskeje uniwersity we...

dalej cytaś

Das Institut für Sorabistik bietet in Kooperation mit dem Institut für Angewandte Linguistik und...

dalej cytaś

Am 29.03.2018 wurde in der Sächsischen Staatskanzlei in Dresden das erste digitale Sorbisch-Lehrbuch...

dalej cytaś

Dr. Patrick McCafferty "The Younger Dryass Impact Hypothesis: A Tale of Fire, Stone and Ice" (+notes...

dalej cytaś

Praktikum we wažnej serbskej instituciji

Ludowe nakładnistwo Domowina pyta studentki/studenty z...

dalej cytaś

22. januara 2018 stej woglědałej pósłanka a zastupna wjednica Maeve von Heynitz a prědna sekretarka...

dalej cytaś
slědna změna: 20.03.2018

Kontaktowa informacija

Lipšćańska uniwersita
Filologiska fakulta
Institut za sorabistiku
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Webmaster

E-Mail

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1206
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěcne góźiny

wałtoru 14:00 – 15:30 góź.
srjodu 13:00 – 14:30 góź.