Witajśo k nam!

Co jo sorabistika?

Sorabistika ako wědomnostna disciplina se zaběra ze serbskima rěcoma, serbskeju literaturu a kulturu. Slěźenje na pólu sorabistiki w zwisku z fachoweju didaktiku a teke źinsajšny bachelorowy, masterski a ceptarski studium na lipšćańskej uniwersiśe su pó cełem swěśe jadnorazne. Kwalificěrowane a derje wukubłane absolwenty su wósebnje trěbne w šulach, institucijach a zastojnstwach w Łužycy, dokulaž ma how serbskorěcna ludnosć zarucony rěcny mjeńšynowy status. Našym studentkam a studentam bitujomy praktiske, funděrowane wukubłanje, kenž kompetencu a wědobnje za maminu rěc a kulturu wuwija a kšuśi.

Nowosći

16.10.201820:00Kermuška Sorabije (Kirmesfest der Sorabija) im Club CentrifugaSorabija LeipzigArno-...
dalej cytaś

Archiw nowosćow

Dnja 11. oktobra 2018 kažo Institut za sorabistiku wutšobnje wšyknym študańcam a wósebnje teke...

dalej cytaś

Till Vogt und Sabine Asmus haben eine Woche im bretonischen Quimper/Kemper verbracht, um an einem...

dalej cytaś

Das Institut für Sorabistik lädt gemeinsam mit der Stiftung für das sorbische Volk zum öffentlichen...

dalej cytaś

Student_innen der Sorabistik haben an der Universität Stettin ihre Übersetzungen von Gedichten Menna...

dalej cytaś

Information für Studierende: Die Übersicht zur sorbischen Geschichte in obersorbischer Sprache ist...

dalej cytaś

Am Sorbischen Institut/Serbski institut in Bautzen ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als...

dalej cytaś

Am 8. Mai besuchte Prof. Máirín Ni Dhonnchadha von der Universität Galway (Irland) das Institut für...

dalej cytaś

Pětk, 18.05.2018: wulět do lipšćańskego parka za industriju a górnistwo – zajmcy móžu se pśizjawić...

dalej cytaś

28. apryla se wótmějo na lipšćańskej uniwersiśe studiumowy informaciski źeń. Na njen wutšobnje...

dalej cytaś

Prifardd (serbski něźi "mejstarksi basnikaŕ") a profesor Peredur Lynch wót Bangorskeje uniwersity we...

dalej cytaś
slědna změna: 05.10.2018

Kontaktowa informacija

Postowa adresa:
Universität Leipzig
Institut für Sorabistik
04081 Leipzig

tel.: +49 341 97 37 650
faks: +49 341 97 37 659
E-Mail

Adresa za woglědarjow:
Lipšćańska uniwersita
Filologiska fakulta
Institut za sorabistiku
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

Webmaster

E-Mail

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1206
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěcne góźiny

wałtoru 14:00 – 15:30 góź.
srjodu 13:00 – 14:30 góź.