Wupisanje myta Arnošta Muki 2021

Wupisanje myta Arnošta Muki 2021

Pśedsedarstwo Maćice Serbskeje wupišo Maćicne myto Arnošta Muki na lěto 2021 za wědomnostne źěło na pólu rěcy, literatury, sociologije, pedagogiki, didaktiki, stawiznow, kulturnego slěźenja, wuměłstwa abo žurnalizma Serbow. Mytowe pjenjeze wucyniju 500 euro. Jolic jo źěło w serbskej rěcy napisane, pówušyju se na 700 euro. Na wupisanju wobźěliś mógu se studenty a studentki ako teke absolwenty a absolwentki w prědnem lěśe pó zakóńcenju studiuma.

Źěło dejało nejmjenjej 35 bokow wobpśimjeśa měś (połterasmužkowy tekst w 12 pt. TimesNewRoman). Ilustracije su ako pśidank witane. Zapódaś směju se teke njewózjawjone źěła, kótarež su nastali za akademiske zaměry. Źěłoju ma se pśipołožyś list, w kótaremž stoj mě awtora/awtorki, adresa, uniwersita, studijny směr, licba semestrow resp. lěto wótzamknjenja, titel zapódanego źěła a wobkšuśenje, až jo wóno swójske wuźěło, kotarež njezranijo awtorske pšawo. Na titulnem boce njesmějo mě awtora/awtorki napisane byś, aby se gódnośenje stało bźeze znaśa wósoby. Wšykne zapódawarje dostanu certifikat wó wobźělenju.

Źěło ma se w dwěma eksemplaroma až do 30.11.2021 na slědujucu adresu zapódaś:

Maćica Serbska
Póštowe naměsto 2/Postplatz 2
02625 Budyšin/Bautzen

Pśedsedarstwo rozsuźijo až do 31.01.2022 wó pósćenju myta. Pśeśiwo rozsudoju njejo pšawniska droga móžna. Zakład za pósćenje myta su wustawki.

slědna změna: 19.10.2021