70lětny jubilej Lipšćańskeje sorabistiki – konferenca w maju

70lětny jubilej Lipšćańskeje sorabistiki – konferenca w maju

W lěśe 1951 su se prědny raz študańce do nowego uniwersitnego pśedmjata sorabistiki zapisali, to groni, łoni jo lipsćańska sorabistika 70-lětny jubileum wóswěśiła, kótaryž pak se pandemije dla njejo mógał na pśiměrjonu wašnju pśedstajiś. Ku góźbje toś togo jubileuma zarědujotej Załožba za serbski lud a Institut za sorabistiku lipsćańskeje uniwersity mjazynarodnu fachowu konferencu, ak se wótmějo 19. – 22.05.2022, a na kótaruž smy sorabisty z tu- a wukraja ako teke pjerwjejše sobuźěłaśerje pśepšosyli, aby se naša disciplina w cełej šyrokosći prezentowała.

Pśednoski konference budu se pśez internet wusyłaś. Tuchylny program namakajośo how [UPDATE].

slědna změna: 12.05.2022