Wugbaśowy stipendium Załožby za serbski lud

Wupisanje wugbaśowego stipendiuma

formular a směrnica

Załožba za serbski lud wupišo wugbaśowy stipendium za studentow sorabistiki a ceptarstwa serbšćiny k pśipóznaśu pśesegajucych studijnych wugbaśow we wobłuku pórědnego studiuma.


Wuměnjenja póžedanja:

  • studium sorabistiki (Philologiestudiengang) abo studium serbšćiny na ceptarstwo (Lehramtsstudiengänge) na Lipsčańskej uniwersiśe 
  • dokóńcenje 2. semestra
  • pśesegajuce studijne wugbaśa; wugbaśowy pśerězk wšyknych k pósuźowanju relewantnych pśespytowanjow a wědomnostnych źěłow skóńconego studijnego lěta njesmějo nišy ako 2,0 byś
  • towarišnostna angažěrowanosć w serbskem zjawnem žywjenju (wosebnje teke w serbskem studentskem žywjenju)

 

Spěchowańske zasady:

Wusokosć stipendiuma: 200,- € na mjasec - stipendium se pósćijo za dwa semestra (12 mjasecow)

  • wugbaśowy stipendium se pósćijo jadnotliwcam (w cełkownem studijnem casu) maksimalnje za styri semestry
  • wugbaśowy stipendium se pósćijo jano w casu rědowego studiuma (Regelstudienzeit)
  • pśi změnje pominanych wuměnjenjow (zakóńcenje abo pśetergnjenje studiuma za cas płaśenja wugbaśowego stipendiuma) njama stipendiat pšawo na dalejpłaśenje stipendiuma

Póžedanje:

Slědujuce pódłožki maju se zapodaś:

  • wupołnjony formular za póžedanje wó wugbaśowy stipendium
  • dopokaz dojśpitych studijnych wuslědkow w studijnem lěśe 2007/2008
  • swójske wobtwarźenje za społnjenje wuměnjenjow

Terminy:

Pisne póžedanje z wótpowědnymi podłožkami móžo se lětnje wót 01. septembra až do 30. septembra 

na Załožbu za serbski lud zapódaś.

Postowa adresa:    

Stiftung für das sorbische Volk

Postplatz 2

02625 Bautzen

Wo pśizwólenju wugbaśowego stipendiuma rozsuźijo fachowy wuběrk załožby. Licba stipendiatow jo wótwisna wót góspodarskich srědkow, kenž k dispoziciji stoje.

Kuždy student dostanjo pó rozsuźenju fachowego wuběrka pisne wótegrono na swóje póžedanje. Pšosym se napšašowanjow wzdaś.

Załožba za serbski lud

slědna změna: 12.05.2014