Powšyknje

Powšyknje

Ze załoženim Instituta za sorabistiku jo serbska mjeńšyna w Nimskej prědny raz w swójich stawiznach wusokošulsku instituciju dostała. To jo zmóžniło na jadnom boce systematiske wuslěźenje rěcy, literatury a stawiznow Łužyskich Serbow, na drugem boce wukubłanje serbskich ceptarjow, rěcnych, literarnych a kulturnych wědomnostnikow ako teke žurnalistow. Zaprědka jo pśewažnje šło wó kwalifikaciju ceptarjow za serbšćinu a fachowego personala za serbske institucije. Glědajucy na pśiběrajucy wuznam a pśipóznaśe mjeńšynow a małych ludow w europskem konteksće jo se teke paleta móžnych pówołańskich profilow rozšyriła. Rěcne kubłanje studentow w instituśe se wótměwa jano w górno- a/abo dolnoserbšćinje.

Za wuběrne wugbaśa w filologiskem a ceptarskem studiumje w pśedmjaśe sorabistika rozdawa Załožba za serbski lud kuždolětnje wugbaśowe stipendiumy, z kótarymiž wobdarjone a motiwěrowane młode luźe we wusokošulskem wukubłanju financielnje pódpěrujo

Pozitiwny wótgłos ma teke jadnolětny stipendium za studium sorabistiki na Lipšćańskej uniwersiśe za studentow ze srjejźneje, pódpołdnjoweje a pódzajtšneje Europy.
Toś ta spěchowańska móžnosć wobstoj južo wót lěta 1996/97. Studentki a studenty slawistiki a bliskich disciplinow mógu se pla Załožby za serbski lud procowaś. Na kóńcu swójogo studijnego pśebywanja powědaju a cytaju wukrajne studenty běžnje górno- resp. dolnoserbski a maju funděrowane znaśa we wšyknych wědomnostnych wobłukach sorabistiki. Z tym su wóni kwalificěrowane za dalšne (pówołańske) perspektiwy w swójej domowni. Dotychměst su pśišli góstne studenty z Pólskeje, Českeje, Słowakskeje, Ruskeje, Ukrainskeje, Słowjeńskeje, Serbiskeje, Bulgarskeje a Makedońskeje – lisćina wšyknych stipendiatow.

Informacije wó studijnem wótběgu bachelora & mastera a wó stipendiumach  su na našych internetowych bokach wósebnje pśedstajone.

slědna změna: 20.03.2018