Witajśo k nam!

Nowosći

Sakska ministarka za wědomnosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange a bramborska minisarka za wědomnosć a kulturu dr. Martina Münch stej se 23. měrca na woglěźe w Instituśe za sorabistiku wó źěławosći instituta a wó sstaeje wukubłanja ceptajow serbšćiny informěrowałej. Rozgrono jo było dobry zakład za pśichodne zhromadne źěło mjazy Sakseju a Bramborskeju. foto: Christian Hüller

Dnja 15. decembra 2016 su woglědali wuknice a wukniki wušeje šule we Ralbicach ze swójeju ceptarku Alenu Dubawineju do Instituta za sorabistiku. dalej cytaś ...

Institut za sorabistiku a cłonki European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL) w Nimskej su 2. decembra 2016 zarědowali projektowy seminar "Regionalne a mjeńšynowe rěcy w Nimskej se pśedstajaju". Na tom wuspěšnem zarědowanju su se wobźělili zastupjarje diwersnych mjeńšynowych rěcow, studěrujuce Lipšćańskeje uniwersity a wukniki Dolnoserbskego gymnaziuma. Wótkaz k wobrazam.

26. nowembra jo se w Chóśebuzu wótměła 33. Schadowanka, a to w jěźarni Dolnoserbskego gymnaziuma. Do programa su teke pśinosowali studěrujuce Instituta za sorabistiku. Wóni su pśedstajili humoristiski skeč "Kurs wyrkanja - Kak se dobydnuś wutšobu serbskego źowća?" Wótkaz k wobrazam.

Institut za sorabistiku wutšobnje kažo dnja 2. decembra na projektowy seminar „Regionalne a mjeńšynowe rěcy w Nimskej se pśedstajaju“. Dokradne informacije namakaśo w lětaku.

Twarjenje góźinskego plana za zymski semester jo se wótměło 6. oktobra, 14:00 w H1 2.16 (GWZ). Dalšne informacije a wobraze zarědowanja namakajośo pó kliknjenju how.

Pśi góźbje Mjazynarodnego dnja pśełožowarjow stej Institut za sorabistiku a Institut za nałožowanu linguistiku a translatologiju (IALT) 30. septembra kazałej na literarny festiwal "Multiple wersije". Program wjacorka namakajośo how (w nimskej rěcy).

19. septembra jo prof. dr. Edward Wornaŕ w domje Daimler AG w Barlinju źaržał pśednosk na temu "Sorbische Spuren - in Berlin und anderswo". Pśistup k wobrazam pśednoska maśo how.

Wót 2. do 3. septembra jo se w Heidelbergu wótměwał kolokwium ku keltologiskim, slawistiskim a mjeńšynowym temam. Teke Institut za sorabistiku jo se na njom wobźělił. Mjazy drugim su se pśedstajili wuslědki slěźenja na pólach translatologije, sociologije, sociolinguistiki a pśirownujuceje linguistiki. Mimo togo jo serbska rěc była pśedmjat tśich prezentacijow. K dalšnym informacijam a wobrazam konference dojźośo how.

Co jo sorabistika?

Sorabistika jo wědomnosć, kenž se zaběra ze serbskima rěcoma, serbskeju literaturu a kulturu. Stawizny institucionalneje sorabistiki w Nimskej su se zachopili ze załoženim Instituta za serbske ludowe slěźenje w Budyšynje a Serbskego instituta w Lipsku w 1950tych lětach. Toś to slěźeńske pólo w zwisku z fachoweju didaktiku za ceptarstwo a bachelorowym a masterowym studiumom na Lipsčańskej uniwersiśe jo na cełem swěśe jadnorazowe.

slědna změna: 31.03.2017

Kontaktowa informacija

Lipšćańska uniwersita
Filologiska fakulta
Institut za sorabistiku
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

tel.: +49 341 9737650
faks: +49 341 9737659
E-Mail

Webmaster

E-Mail

Rěcne góźiny sekretariata

wał, 14:00 - 15:30

srj, 13:00 - 14:30

Der Bild-Titel

Kontaktowa wósoba

sekretariat, prezencna biblioteka
Mato Šlegel / Matthias Schlegel
DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1206
matthias.schlegel@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 650

rěcne góźiny:

wałtoru, 14:00-15:30
srjodu, 13:00-14:30