Witajśo k nam!

Nowosći

Studentka ceptarstwa Božena Hoyerec a Institut za sorabistiku w casniku Tagesspiegel.

Kolega Till Wojto pódawa wót 24. do 28. julija dolnoserbšćinu na Šuli za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu.

Wót 17. do 20. julija jo se wotměła lěśojska šula wó rěcnej politice a rěcnem planowanju rěcow w romaniskorěcnych krajach, a to na lipšćańskej uniwersiśe. Organizatory su byli wědomnostniki IALT. Mjazy wjelimi drugimi su teke styri sobuźěłaśerje Instituta za sorabistiku dalej cytaś

Na 12.07.2017 jo nam woglědał wjelikopósłańc Irskeje w Nimskej, Michael Collins. dalej cytaś

Institut za sorabistiku pśepšosujo na zjawny kolokwij stipendiatow dalej cytaś

Dnja 11.05.2017, 17 hodź. w rumnosći 1216 DWC jo pśednosował prof. (ajp) dr. Lechosław Jocz wó kašubšćinje a stawiznach kašubšćiny. k wobrazam

Woglěd z Texasa: Profesor z Austin Community College Texas, Korla (Charles) Wukaš, jo wałtoru 9. maja pśednosował wó Texas Wendish Heritage Society na Lipšćańskej uniwersiśe. dalej cytaś

Wót lěta 2015 zarědujo Institut za sorabistiku slěźeński seminar dalej cytaś

Rěd wědomnostnych pśednoskow „Serbske nalěśe w Lipsku“ jo se organizěrował wót sobuźěłaśeri Instituta za sorabistiku dalej cytaś

Werner Měškank, žurnalist a kurator Serbskego Muzeuma w Chóśebuzu jo dnja 27. jatšownika 2017 referěrował dalej cytaś

Dnja 6. jatšownika 2017 jo se w Lipsku pó dlejšej pśestawce zasej wótměło "Dolnoserbske bLIdo". dalej cytaś

Sakska ministarka za wědomnosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange a bramborska minisarka za wědomnosć a kulturu dr. Martina Münch stej se 23. měrca na woglěźe w Instituśe za sorabistiku wó źěławosći instituta a wó sstaeje wukubłanja ceptajow serbšćiny informěrowałej. Rozgrono jo było dobry zakład za pśichodne zhromadne źěło mjazy Sakseju a Bramborskeju. foto: Christian Hüller

Institut za sorabistiku organizěrujo wót 17. do 21. maja 2017 wulět do Kašubskeje. Zaměr togo drogowanja jo mj. dr., se zmakaś z kašubskorěcnymi aktiwistami, z tamneju młoźinu a spisowaśelami. Detajle namakajośo how. Kašubske zjadnośeństwo "Kaszëbskô Jednota" jo k tomu wugótowało internetowy bok.

Co jo sorabistika?

Sorabistika jo wědomnosć, kenž se zaběra ze serbskima rěcoma, serbskeju literaturu a kulturu. Stawizny institucionalneje sorabistiki w Nimskej su se zachopili ze załoženim Instituta za serbske ludowe slěźenje w Budyšynje a Serbskego instituta w Lipsku w 1950tych lětach. Toś to slěźeńske pólo w zwisku z fachoweju didaktiku za ceptarstwo a bachelorowym a masterowym studiumom na Lipsčańskej uniwersiśe jo na cełem swěśe jadnorazowe.

slědna změna: 26.07.2017

Kontaktowa informacija

Lipšćańska uniwersita
Filologiska fakulta
Institut za sorabistiku
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

tel.: +49 341 9737650
faks: +49 341 9737659
E-Mail

Webmaster

E-Mail

Rěcne góźiny sekretariata

wał, 14:00 - 15:30

srj, 13:00 - 14:30

Der Bild-Titel

Kontaktowa wósoba

sekretariat, prezencna biblioteka
Mato Šlegel / Matthias Schlegel
DWC - dom 1 - 2. nastwark - śpa 1206
matthias.schlegel@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 650

rěcne góźiny:

wałtoru, 14:00-15:30
srjodu, 13:00-14:30