Wojto, Till

Till Wojto

artikle

"Early Descriptions of Lower Sorbian and Breton Syntax". W: Bloch-Trojnar/Ó Fionnáin, Centres and Peripheries in Celtic Linguistics. Peter Lang. Berlin, 2019. 143-161.

"O potenciale nižnelužickogo kak živogo jazyka buduščego." In: Minoritarnye i regional'nye jazyki i kul'tury Slavii. Russkaja akademija nauk. Moskau, 2016.

"Breton and Lower Sorbian - traditional varieties vs. learner languages". In: Zeszyty Łużyckie 50. Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 2016.

"Słowoslěd w pódwjacornej Picańskej warietetnosći dolnoserbskeje rěcy". In: Lětopis 2014/1. Domowina-Verlag. Bautzen, 2014.

 

casnikowe artikle

"Łuhańsk - pódzajtšo Ukrainy. Stawizny a realnosć" (gemeinsam mit Jelyzaveta Stefanova). In: Nowy Casnik 10/2016. LND. Bautzen, 2016.

"Wót tyśa a byśa małeje rěcy na kóńcu swěta". In: Nowy Casnik 35/2013. Domowina-Verlag. Bautzen, 2013.

 

rozpšawy

Hilžbjeta Stefanowa/Till Wojto: Celto-Slavica 8: Mjezynarodny wědomostny kolokwij w Heidelbergu, 1.–3. septembra 2016. W: Lětopis 2017/1. Ludowe nakładnistwo Domowina. Budyšyn, 2017. b. 138-140.

 

pśełožki

Kito Kśižank: „Toponymija pódzajtšneje Dolneje Łužyce w serbskem, nimskem a pólskem rěcnem konteksće nowego casa“, Lětopis 2019/2, Bautzen/Budyšin 2019.

"Grajne plany 3". Lehrbuch für den bilingualen Musikunterricht. Klett-Verlag / Domowina-Verlag. Bautzen, 2014.

"Grajne plany 2". Lehrbuch für den bilingualen Musikunterricht. Klett-Verlag / Domowina-Verlag. Bautzen, 2011.

 

recensije

"A pó zemi libju te strusacki / Und überall flattern Blüten hin". In: Rozhlad 3/2016. Domowina-Verlag. Bautzen, 2016. S. 17-22.

slědna změna: 14.11.2019