Nadawki a profil

Sorabistika jako wědomostna disciplina zaběra so ze serbskimaj rěčomaj, literaturu a kulturu. Institucionelne stawizny sorabistiki w Němskej sahaja do 1950tych lět a su wusko zwjazane z wutworjenjom Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje a ze załoženjom Serbskeho instituta w Lipsku. Slědźenje na polu sorabistiki w zwisku z fachowej didaktiku a tež dźensniši bachelorowy, masterski a wučerski studij na Lipšćanskej uniwersiće su po cyłym swěće jónkróćne.

Kwalifikowani a derje wukubłani absolwenća trjebaja so wosebje w šulach, institucijach a zarjadnišćach w Delnjej Łužicy w Braniborskej a w Hornjej Łužicy w Sakskej, dokelž ma tu serbskorěčna ludnosć zakótwjeny rěčny mjeńšinowy status. Tak wočakuje wjele staršich za swoje dźěći statnje garantowanu wučbu serbšćiny na dwurěčnych šulach. Tohodla poskićamy našim studentkam a studentam praktiske, fundowane wukubłanje, kiž kompetencu a wědomje za maćernu rěč a kulturu wuwiwa a skruća.

Ale tež zwonka Łužicy trjebamy kompetentnych absolwentow, kiž na cyłoněmskej a mjezynarodnej europskej runinje ze zastupjerjemi druhich mjeńšin hromadźe dźěłaja a na wšěch za Serbstwo relewantnych polach strategije za zdźerženje a wožiwjenje rěče a kultury wuwiwaja.

Hłowny nadawk instituta za sorabistiku je wukubłanje studentkow a studentow za předmjetaj hornjo- abo delnjoserbšćinu we wučerstwje za zakładnu a srjedźnu šulu kaž tež za gymnazij. Při tym so dźiwa na nowe koncepcije na polu didaktiki kaž team-teaching a 2plus runje tak kaž na přiběracy podźěl studentow, kiž su serbšćinu jako druhu rěč (přez WITAJ abo w šuli) nawukli.

Nimo toho wukubłamy dorost w sorabistiskich wědomostnych slědźenjach: w rěčespyće, literaturo- a kulturowědźe. Při posrědkowanju specielnych temow, na přikład serbskich stawiznow abo ludowědy, nas sobudźěłaćerjo Serbskeho instituta z.t. a druhich serbskich institucijow fachowje podpěruja. Tak zhladujemy na dolholětne nazhonjenja a dobre zhromadne dźěło při uniwersitnym wučenju a slědźenju.

Wot studija so w přiběracej měrje mjezynarodny profil žada. To zaleži na změnjenym powołanskim profilu wjetšiny powołanjow, kotryž sej dale bóle mjezynarodne kooperacije pominaja, wšojedne hač w hospodarstwje abo we wědomosći. Za sorabistiku, kotraž w tutej formje jenož w Lipsku eksistuje, je to wosebite wužadanje. Tuž dźěłamy wusko z partnerskimi uniwersitami w słowjanskim wukraju hromadźe, zo bychmy za našich studentow sorabistice wotpowědowacy mjezynarodny poskitk měli, kiž za Serbstwo relewantnej faktoraj, mjenujcy mjeńšinowa rěč a słowjanskosć, tak daloko kaž móžno wuzběhuje.

poslednja změna: 20.03.2018