Institut za sorabistiku pola UNESCO w Parisu

Institut za sorabistiku pola UNESCO w Parisu

Sobudźěłaćerka našeho instituta Ielyzaveta Waltherowa wobdźěli so na oficialnym zahajenju lěta indigenych rěčow, dnja 28. januara w domje UNESCO w Parisu. Zjednoćene narody (United Nations) su wumjenowali lěto 2019 jako lěto indigenych rěčow. W běhu toho lěta su wšelake aktiwity a předewzaća planowane, kiž dyrbja wědomje za situaciju awtochtonych rěčow skrućić a wuchadźišćo k wutworjenju syće za přichodne aktiwity być.

Informacije wo serbskich aktiwitach šěrić a so na lěće indigenych rěčow wobdźělić móžemy direktnje přez interaktiwnu stronu https://en.iyil2019.org. UNESCO je ju jako mjezynarodnu platformu natwariła. Na stronje je widźeć, kotre aktiwity so we wobłuku lěta mjeńšinowych rěčow w jednotliwych městach wotměwaja. Za serbske organizacije je to wulkotna móžnosć wjetšu towaršnosć wo swojich přichodnych aktiwitach informować. Najprjedy je trjeba na oficielnej stronje pod „Get involved” profil Wašeje organizacije załožić a potom móžeće poskićane aktiwity dodać.

poslednja změna: 16.12.2019