Wupisanje Myta Arnošta Muki 2021

Wupisanje Myta Arnošta Muki 2021

Předsydstwo Maćicy Serbskeje wupisa Myto Arnošta Muki na lěto 2021 za wědomostne dźěło na polu rěče a literatury, sociologije, pedagogiki/didaktiki, stawiznow, kulturneho slědźenja, wuměłstwa abo žurnalizma Serbow. Jako myto wupisa Maćica Serbska 500 eurow za najlěpše zapodate dźěło. Hdyž je tute w serbskej rěči napisane, zwyši so myto na 700 eurow. Na wupisanju wobdźělić móža so studenća a studentki kaž tež absolwenća a absolwentki w prěnim lěće po zakónčenju studija.

Dźěło dyrbjało znajmjeńša 35 stronow wobjima měć (połdralinkowski tekst w 12 pt. TimesNewRoman). Ilustracije su jako přidawk witane. Zapodać smě so tež hišće njewozjewjene dźěło, kotrež je nastało za akademiske zaměry. Dźěłu ma być připołoženy list, w kotrymž steji mjeno awtora/awtorki, adresa, narodny dźeń, uniwersita, studijny směr, ličba fachowych semestrow resp. lěto wotzamknjenja, titul zapodateho dźěła a wobkrućenje, zo je dźěło samostatny wudźěłk, kotryž njezrani awtorske prawo. Na dźěle samym so njesmě mjeno awtora/awtorki jewić, zo by so hódnoćenje stało bjez znajomosće wosoby. Wšitcy zapodawarjo dóstanu certifikat wo wobdźělenju.

Dźěło ma so w dwěmaj eksemplaromaj hač do 30.11.2021 na sćěhowacu adresu zapodać:

Maćica Serbska
Postplatz 2/Póštowe naměsto 2
02625 Bautzen/Budyšin

Předsydstwo rozsudźi hač do 31.01.2022 wo spožčenju myta. Přećiwo rozsudej njeje prawniski puć móžny. Zakład za spožčenje myta su wustawki.

poslednja změna: 06.04.2022