Serbska lětnja šula

Serbska lětnja šula

Serbska lětnja šula je so započała

čas: 04.08.2014 – 16.08.2014
městnje: Lipsk/ Budyšin

Serbska lětnja šula 2014 je mjezynarodny lětni ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. Lětuši kurs so wotměwa w kooperaciji mjezy wědomostnym dalekubłanjom Lipšćanskeje uniwersity, institutom za sorabistiku a Budyskim serbskim institutom wot 4. do 16. awgusta w Lipsku a Budyšinje.

Pódla wšědneje rěčneje wučby so poskićuja tři cykle čitanjow (wo literaturje, dialektologiji a drastwach) kaž tež přednoški k aktualnemu stawej sorabistiskeho slědźenja.

Ramikowy program da kursist(k)am składnosć swoje rěčne znajomosće w praksy wužiwać. W druhim tydźenju so wyše toho dohlady do aktualneje situacije Serbow w rozdźělnych regionach Horneje a Delneje Łužicy posrědkuja, a to hladajo na rěč, kulturu a politiku. Program wudospołni nawuknjenje serbskich spěwow a rejow zhromadnje ze serbskimi ludźimi z wobeju Łužicow.

Kursy horno- a delnoserbšćiny so započatkarjam kaž tež pokročenym podawaja. Zaměr je, započatkarjam zasadne znajomosće serbskeje rěče posrědkować a wotpowědne znajomosće pokročenych skrućić a rozšěrić. Nimo toho dyrbi so sensibelnosć za mjeńšinowe prašenja zbudźić, kulturelna wuměna iniciěrować a wědomostnje fundowany přehlad přez wšelakore sparty sorabistiskeho slědźenja dać. 

Přijěło a přilećało je 27 lětosnych kursist(k)ow, a to mj. dr. z Japonskeje, Taiwana, Francoskeje, Ruskeje a Wulkobritanskeje. Lipšćanski tydźeń spěchuje Němsko-česki fond za přichod (Deutsch-Tschechischer Zukunftsfond / Česko-německý fond budoucnosti).

-------------------------------------------------------------------

Serbska lětnja šula je so prěni raz 2013 wot Instituta za sorabistiku a decernata za wědomostne dalekubłanje a dalokostudij na Lipšćanskej uniwersiće poskićiła, tehdy jako tydźenski intensiwny kurs hornjoserbšćiny. Zakładna mysl bě, certificěrowany kurs měć za přidružnikow a studentow druhich předmjetow, kotryž so kóžde lěto wotměwa a na kotryž móžemy so při planowanju spušćeć. Hačkuli so wulce njewabješe, je so 20 ludźi přizjewiło a w třoch kursach je so wučiło, kotrež su so wot wobdźělnikow jara derje posudźowali.

Wot 2014 so Serbska lětnja šula w kooperaciji ze Serbskim institutom z. t. jako dwutydźenski poskitk za hornjo- a delnjoserbšćinu na wšelakich niwowach (započatkarjo, pokročeni započatkarjo, pokročeni) přewjedźe. Zajimcy maja móžnosć, w Sakskej a Braniborskej autochthonu hornjo- resp. delnjoserbšćinu, kiž stej samo mjez němskimi slawistami jenož mało znatej, nawuknyć abo swoje znajomosće wožiwić a polěpšić. Je móžno, so jenož za prěnju, jenož za druhu, abo za wobě njedźeli přizjewić.

ECTS-certifikowane kursy (5 CP na tydźeń) wotměja so wot 03.08.14-07.08.14, prěni tydźeń na Lipšćanskej uniwersiće, druhi tydźeń w Budyšinje; za čas w Lipsku je ćežišćo sposrědkowanje rěče (5h rěčneje wučby/dźeń), za čas w Budyšinje so wjetši dźěl časa direktnemu kontaktej w rěčnym teritoriju zaplanuje (3h rěčneje wučby wob dźeń).

Wučba so wudospołnja z přednoškami. Na najwjace wječorach so kulturny program poskići. Wot wobdźělnikow so wočakuje intensiwne samostatne přihotowanje a wospjetowanje maćizny.

Přizjewić móžeće so tu.

Wotběh prěnjeho tydźenja namakaće tu.

poslednja změna: 20.03.2018