B. A. Sorabistika

B.A. Sorabistika

B.A. Sorabistika je zakładny wědomostny studij serbskeje rěče a kultury.

B.A. je třilětny studij z prěnim za powołanje kwalifikowacym wysokošulskim zakónčenjom (zakónčenje „Bachelor of Arts“ w duchownych wědomosćach a „Bachelor of Science“ w přirodowědnych wědomosćach). Ze zakónčenjom bachelora je móžno, do powołanskeho žiwjenja zastupić abo w běhu dweju lětow stopjeń mastera (M.A.) docpěć. Połojca bacheloroweho studija wobsteji z jadroweho předmjeta, tamna połojca su tak mjenowany wólbny wobłuk a klučowe kwalifikacije.

Z B.A. sorabistiki móže absolwent potajkim do powołanja hić abo dale na M.A. studować; při tym pak njeje na M.A. sorabistiku wjazany.

B.A. sorabistiki ma dwě čarje:

Jedna čara je za studentow, kiž maja na
spočatku studija znajmjeńša kwalifikaciju B1 w hornjo- abo
delnjoserbšćinje po zhromadnym europskim ramiku, tak zo nimaja ćeže,
serbske zarjadowanja sćěhować a so serbsce wo fachowych temach wuprajić.

Druha čara je za přidružnikow a ludźi, kiž nimaja wotpowědne rěčne
znajomosće; woni započinaja najprjedy z importowanymi (=
němskorěčnymi) zarjadowanjemi a maja składnosć, so najprjedy w
serbšćinje tak wukmanić, zo móža so potom połnohódnje na
serbskorěčnych zarjadowanjach wobdźělić.

We woběmaj padomaj wočakujemy wot našich studentow, zo swoje skónčne
dźěło w dobrej serbšćinje napišu.

Aktualny pruwowanski porjad inl. plan studijneho wotběha namakaće tu.

Formular k přizjewjenju bachelorskeho dźěła steji jow k dispoziciji.

poslednja změna: 04.02.2020