statny eksamen (wučerstwo)

Statny eksamen (wučerstwo)

Statny eksamen je zakónčenje wučerskeho studija. Wučerski studij serbšćiny přihotuje studowacych na powołanske dźěło w serbskich a dwurěčnych šulach w Hornjej a Delnjej Łužicy a posrědkuje jim trěbne fachowe znajomosće, kmanosće a metody, zo zamóža we wědomostnym dźěle a didaktiskim wobdźěłanju wučbneje maćizny samostatnje myslić a zamołwiće jednać. Předewšěm dyrbja kmani być, w hornjo- a/abo delnjoserbskej rěči ertnje kaž tež pisomnje wo rěčewědnych, literarnych a kulturowědnych temach a wyše toho wo prašenjach z druhich předmjetow kaž tež ze wšědneho žiwjenja na přiměrjene a kwalifikowane wašnje komunikowoć. Dale maja jako kompetentni rěčni poradźowarjo hajenje a zdźerženje serbšćiny w swojej wokolinje spěchować a podpěrać.

Dołhosć studija wotwisuje wot šulskeje družiny. Wučerjo zakładneje šule studuja wosom semestrow, wučerjo srjedźneje šule dźewjeć, a gymnazialni wučerjo dźesać.

Na statny eksamen móže so runje tak kaž na M.A. doktorat přizamknyć.

Pruwowanski pojad inkl. plan studijneho wotběha za wučerstwo na zakładnych šulach namakać tu, na srjedźich šulach tu a na gymnasiach tu.

poslednja změna: 18.04.2018