statny eksamen (wučerstwo)

Statny eksamen (wučerstwo)

Statny eksamen je zakónčenje wučerskeho studija. Wučerski studij serbšćiny přihotuje studowacych na powołanske dźěło w serbskich a dwurěčnych šulach w Hornjej a Delnjej Łužicy a posrědkuje jim trěbne fachowe znajomosće, kmanosće a metody, zo zamóža we wědomostnym dźěle a didaktiskim wobdźěłanju wučbneje maćizny samostatnje myslić a zamołwiće jednać. Předewšěm dyrbja kmani być, w hornjo- a/abo delnjoserbskej rěči ertnje kaž tež pisomnje wo rěčewědnych, literarnych a kulturowědnych temach a wyše toho wo prašenjach z druhich předmjetow kaž tež ze wšědneho žiwjenja na přiměrjene a kwalifikowane wašnje komunikowoć. Dale maja jako kompetentni rěčni poradźowarjo hajenje a zdźerženje serbšćiny w swojej wokolinje spěchować a podpěrać.

Dołhosć studija wotwisuje wot šulskeje družiny. Wučerjo zakładneje šule studuja wosom semestrow, wučerjo srjedźneje šule dźewjeć, a gymnazialni wučerjo dźesać.

Na statny eksamen móže so runje tak kaž na M.A. doktorat přizamknyć.

Pruwowanski pojad inkl. plan studijneho wotběha namakaće tu.

poslednja změna: 09.10.2018