Witajće k nam!

Nowosće

Sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange a braniborska ministerka za wědomosć a kulturu Martina Münch stej so 23. měrca na wopyće w našim instituće wo našej dźěławosći a wo stawje wukubłanja wučerjow serbšćiny informowałoj. Rozmołwa běše dobry zakład za přichodne zhromadne dźěło mjezy Sakskeje a Braniborskej. foto: Christian Hüller

Institut za sorabistiku organizuje wot 17. do 21. meje 2017 wulět do Kašubskeje. Zaměr toho pućowanja je mj. dr., so zetkać z kašubskorěčnymi aktiwistami, z tamnej młodźinu a spisowaćelemi. Přizjewjenja prošu hač do 01.03.2017. Detajle namakaće tu.

Institut za sorabistiku so přeco wobdźěluje na mjezynarodnych konferencach, organizowanych wot Instituta keltologije uniwersity w Szczecinje. W nowembru 2016 předstajichu Lipšćanscy studenća kulturny a wědomostny program na "Welsh Days" a nawuknychu tež wjele noweho wo mjeńšinowych rěčach a jich problemach. Přichodny raz pojědu studenća na "Irish Week" do Szczecina 21-24. měrca.

Dnja 15. hodownika 2016 wopytachu šulerki a šulerjo Serbskeje wyšeje šule Ralbicy ze swojej wučerku Alenu Dubawinej Institut za sorabistiku. dale čitać ...

Institut za sorabistiku a čłonojo European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL) w Němskej wotměwachu 2. decembra 2016 projektowy seminar "Regionalne a mjeńšinowe rěče w Němskej so předstajeja". Na tutym wuspěšnym zarjadowanju wobdźělachu so zastupjerjo diwersnych mjeńšinowych rěčow, studowacy Lipšćanskeje uniwersity a šulerjo Delnjoserbskeho gymnazija. Wotkaz k wobrazam.

26. nowembra so wotmě 33. "Schadowanka" Delnjoserbskeho gymnazija. Do programa přinošowachu tež studowacy Delnjoserbskeho gymnazija, a to z humoristiskim skečom "Kurs wyrkanja - Kak se dobydnuś wutšobu serbskego źowća?" Wotkaz k wobrazam.

Institut za sorabistiku wutrobnje přeprošuje dnja 2. decembra na projektowy seminar „Regionalne a mjeńšinowe rěče w Němskej so předstajeja“. Dokładne informacije namakaće w lětaku.

Twarjenje hodźinskeho plana za zymski semester so wotmě 6. oktobra, 14:00 w H1 2.16 (GWZ). Tež předsyda Domowiny Dawid Statnik přijědźe, zo by nowačkow wuwitał a za studij sorabistiki wabił. K wobrazam a dalšim informacijam dóńdźece tu.

Składnostnje Mjezynarodneho dnja přełožowarjow přeprošeštej Institut za sorabistiku a Institut za nałožowanu linguistiku a translatologiju (IALT) 30. septembra na literarny festiwal "Multiple wersije". Dalše informacije namakaće tu (w němskej rěči).

19. septembra dźeržeše prof. dr. Edward Wornar w domje Daimler AG w Berlinje přednošk z titlom "Sorbische Spuren - in Berlin und anderswo". Přistup k wobrazam přednoška maće tu.

Wot 2. do 3. septembra je so w Heidelbergu wotměwał kolokwij ke keltologiskim, slawistiskim a mjeńšinowym temam. Tež Institut za sorabistiku so na nim wobdźěli. Prezentowachu so mjez druhim wuslědki slědźenja na polach translatologije, sociologije, sociolinguistiki a přirunowaceje linguistiki. Nimo toho běše serbšćina z předmjetom třoch prezentacijow. K dalšim informacijam a wobrazam konferency dóńdźeće tu.

Što je sorabistika?

Sorabistika jako wědomostna disciplina zaběra so ze serbskimaj rěčomaj, literaturu a kulturu. Institucionelne stawizny sorabistiki w Němskej sahaja do 1950tych lět a su wusko zwjazane z wutworjenjom Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje a ze załoženjom Serbskeho instituta w Lipsku. Slědźenje na polu sorabistiki w zwisku z fachowej didaktiku a tež dźensniši bachelorowy, masterski a wučerski studij na Lipšćanskej uniwersiće su po cyłym swěće jónkróćne.

Kwalifikowani a derje wukubłani absolwenća trjebaja so wosebje w šulach, institucijach a zarjadnišćach w Delnjej Łužicy w Braniborskej a w Hornjej Łužicy w Sakskej, dokelž ma tu serbskorěčna ludnosć zakótwjeny rěčny mjeńšinowy status. Tak wočakuje wjele staršich za swoje dźěći statnje garantowanu wučbu serbšćiny na dwurěčnych šulach. Tohodla poskićamy našim studentkam a studentam praktiske, fundowane wukubłanje, kiž kompetencu a wědomje za maćernu rěč a kulturu wuwiwa a skruća.

poslednja změna: 31.03.2017

Kontaktowa informacija

Lipšćanska uniwersita
Filologiska fakulta
Institut za sorabistiku
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

tel.: +49 341 9737650
faks: +49 341 9737659
E-Mail

Webmaster

E-Mail

Rěčne hodźiny sekretariata

wu, 14:00 - 15:30

srj, 13:00 - 14:30

Der Bild-Titel

Kontaktowa wosoba

sekretariat, prezencna biblioteka
Mato Šlegel / Matthias Schlegel
DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1206
matthias.schlegel@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 650

rěčne hodźiny:

wut, 14:00-15:30
srj, 13:00-14:30