Witajće k nam!

Nowosće

Dnja 5. oktobra 2017 přeprošuje Institut za sorabistiku wutrobnje wšitkich studentow a wosebje tež nowačkow kaž tež wučacych sorabistiki/keltologije na tradicionalne twarjenje hodźinskeho plana a chce zymski semester z tym zahajić. Započatk: 14 hodź., DWC, Beethovenowa 15, dom 1, 2. poschod, rum 1216

Studentka wučerstwa Božena Hoyerec a Institut za sorabistiku w nowinach Tagesspiegel.

Kolega Till Wojto wuwučuje wot 24. do 28. julija delnjoserbšćinu na Šuli za delnjoserbsku rěč a kulturu w Choćebuzu.

Wot 17. do 20. julija wotmě so lětnja šula wo rěčnej politice a rěčnym planowanju rěčow w romaniskorěčnych krajach. Šula organizowaše so na Lipšćanskej uniwersiće. Organizatorojo běchu wědomostnicy IALT. Mjez wjele druhimi předstajichu tež štyrjo sobudźěłaćerjo Instituta za sorabistiku dale čitać

Dnja 12.07.2017 wopyta nas wulkopósłanc Irskeje w Němskej, Michael Collins. dale čitać

Institut za sorabistiku přeprošuje na zjawny kolokwij stipendiatow dale čitać

Dnja 11.05.2017, 17 hodź. w rumnosći 1216 DWC je prof. (ajp) dr. Lechosław Jocz wo kašubšćinje a stawiznach kašubšćiny přednošował. k wobrazam

Wopyt z Texasa: Profesor z Austin Community College Texas, Korla (Charles) Wukaš, je wutoru 9. meje wo Texas Wendish Heritage Society na Lipšćanskej uniwersiće přednošował. dale čitać

Z lěta 2015 zarjaduje Institut za sorabistiku slědźenski seminar dale čitać

Rjad wědomostnych přednoškow  "Serbske nalěćo w Lipsku" je so organizował wot sobudźěłaćerjow Instituta za sorabistiku dale čitać

Werner Měškank, žurnalist a kurator Serbskeho Muzeja w Choćebuzu referowaše 27. jutrownika 2017 dale čitać

6. jutrownika 2017 je so w Lipsku po dlěšej přestawce zaso "Dolnoserbske bLIdo" wotměło. dale čitać

Sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange a braniborska ministerka za wědomosć a kulturu Martina Münch stej so 23. měrca na wopyće w našim instituće wo našej dźěławosći a wo stawje wukubłanja wučerjow serbšćiny informowałoj. Rozmołwa běše dobry zakład za přichodne zhromadne dźěło mjezy Sakskeje a Braniborskej. foto: Christian Hüller

Institut za sorabistiku organizuje wot 17. do 21. meje 2017 wulět do Kašubskeje. Zaměr toho pućowanja je mj. dr., so zetkać z kašubskorěčnymi aktiwistami, z tamnej młodźinu a spisowaćelemi. Přizjewjenja prošu hač do 01.03.2017. Detajle namakaće tu. Kašubske zjednoćenstwo "Kaszëbskô Jednota" je k tomu stronu wuhotowało.

Institut za sorabistiku so přeco wobdźěluje na mjezynarodnych konferencach, organizowanych wot Instituta keltologije uniwersity w Szczecinje. W nowembru 2016 předstajichu Lipšćanscy studenća kulturny a wědomostny program na "Welsh Days" a nawuknychu tež wjele noweho wo mjeńšinowych rěčach a jich problemach. Přichodny raz pojědu studenća na "Irish Week" do Szczecina 21-24. měrca.

Što je sorabistika?

Sorabistika jako wědomostna disciplina zaběra so ze serbskimaj rěčomaj, literaturu a kulturu. Institucionelne stawizny sorabistiki w Němskej sahaja do 1950tych lět a su wusko zwjazane z wutworjenjom Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje a ze załoženjom Serbskeho instituta w Lipsku. Slědźenje na polu sorabistiki w zwisku z fachowej didaktiku a tež dźensniši bachelorowy, masterski a wučerski studij na Lipšćanskej uniwersiće su po cyłym swěće jónkróćne.

Kwalifikowani a derje wukubłani absolwenća trjebaja so wosebje w šulach, institucijach a zarjadnišćach w Delnjej Łužicy w Braniborskej a w Hornjej Łužicy w Sakskej, dokelž ma tu serbskorěčna ludnosć zakótwjeny rěčny mjeńšinowy status. Tak wočakuje wjele staršich za swoje dźěći statnje garantowanu wučbu serbšćiny na dwurěčnych šulach. Tohodla poskićamy našim studentkam a studentam praktiske, fundowane wukubłanje, kiž kompetencu a wědomje za maćernu rěč a kulturu wuwiwa a skruća.

poslednja změna: 19.09.2017

Kontaktowa informacija

Lipšćanska uniwersita
Filologiska fakulta
Institut za sorabistiku
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

tel.: +49 341 9737650
faks: +49 341 9737659
E-Mail

Webmaster

E-Mail

Sekretariat

Mato Šlegel

sekretariat, prezencna biblioteka
DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1206
E-Mail
tel.: 0341 / 97 37 650

rěčne hodźiny

wutoru 14:00 – 15:30
srjedu 13:00 – 14:30