Witajće k nam!

Nowosće

Składnostnje Mjezynarodneho dnja přełožowarjow přeprošatej Institut za sorabistiku a Institut za nałožowanu linguistiku a translatologiju (IALT) 30. septembra na literarny festiwal "Multiple wersije". Dalše informacije namakaće tu (w němskej rěči).

19. septembra dźeržeše prof. dr. Edward Wornar w domje Daimler AG w Berlinje přednošk z titlom "Sorbische Spuren - in Berlin und anderswo". Přistup k wobrazam přednoška maće tu.

Wot 2. do 3. septembra je so w Heidelbergu wotměwał kolokwij ke keltologiskim, slawistiskim a mjeńšinowym temam. Tež Institut za sorabistiku so na nim wobdźěli. Prezentowachu so mjez druhim wuslědki slědźenja na polach translatologije, sociologije, sociolinguistiki a přirunowaceje linguistiki. Nimo toho běše serbšćina z předmjetom třoch prezentacijow. K dalšim informacijam a wobrazam konferency dóńdźeće tu.

Na Instituće za sorabistiku je so wupisało městno sekretarki z wosebitymi nadawkami: Fremdsprachensekretärin, 50 % połneho městna. Wupisanje namakaće tu (čas za zapodaće požadanja je so podlěšił).

Tež na lětušim Lipšćanskim měšćanskim swjedźenju běchu Institut za sorabistiku, studentowa iniciatiwa ERIU Lipsk a Towarstwo k spěchowanju mjeńšinowych rěčow VFML z. t. z wotměnjatym a pisanym programom wobdźělene. Program so předstaješe na irskim jewišću (Nikolaikirchhof). Nimo informacijow k studijnym předmjetam (B. A. Europske mjeńšinowe rěče) a mjeńšinowym rěčam słušachu wšelakore zajimawe a lóštne aktiwity do wobšěrneho poskitka kaž rejwanska dźěłarnička a wopoznawanski "taster" kurs iršćiny. Tež běše móžno swoje mjeno z oghamowymi pismikami pisać a dźěćom so poskićeše paslenje St. Brigidowych křižikow. Mjeztym zo dźěći molowachu a paslachu, móžachu dorosćeni poskać na hudźbu, něšto chłódneho pić a so informować. Wjace informacijow a tež wobrazy namakaće jow.

Pjatk, 29. jutrownika, wopyta statna ministerka dr. Eva-Maria Stange Institut za sorabistiku, zo by so informowała wo wukubłanju wučerjow za serbšćinu. Na zetkanju so wobdźělichu zastupjerjo uniwersity a studenća. Tu namakaće wobrazaj zetkanja.

22. a 23. apryla so wotmě "Ireland Centenary Festival" z akademiskim dnjowym programom pjatk a kulturnym programom sobotu. Na konferencu přijědźechu tukrajni a wukrajni hosći kaž tež studenća.

Wažna informacija: Wšitcy studenća, kotřiž njemóža rumnosće swojich seminarow w AlmaWeb widźeć, njech jowle pohladnu.

Institut za sorabistiku a IALT poskićatej w lětnim semestrje nowy modul wo regionalnych a fachowych rěčach. Modul steji bachelorskim kaž tež masterskim studentam k dispoziciji. Dalše informacije wo tym namakaće tu.

Wutoru, 1. měrca, běchu zastupjerjo serbskich institucijow přeprošeni na přednošk direktora Instituta za sorabistiku, prof. dr. Wornarja. Přednoškej so přizamkny wobšěrna diskusija. Temy přednoška a diskusije běchu mjezy druhimi wonkowny wobraz instituta, wotbłyšćowanje wot instituta spjelnjenych nadawkow w serbskich medijach kaž tež perspektiwy za přichodne zhromadne dźěło z institucijemi w Budyšinje a Choćebuzu. Na wuspěšnym zetkanju do wobdźělichu zastupjerjo z politiki, wědomosće, kubłanstwa a serbskich medijow. Dalše informacije a wobrazy namakaće tu.

Institut za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity a wotrjad za dalekubłanje a dalokostudij uniwersity poskićatej dwutydźenske kursy hornjoserbšćiny za wšelake niwowy (započatkarjow, postupjenych započatkarjow resp. započatkarjow z předznajomosćemi, postupjenych). Dalše informacije namakaće tu.

Stipendije za 4-tydźenski rěčny kurs čěšćiny w Praze (29.7.–26.8.2016) abo za 3-tydźenski kurs w Čěskich Budějovicach (22.8.–9.9.2016) kaž tež stipendije za jedno- abo dwusemestrowy studij w Čěskej staja čěske knježerstwo Serbam k dispoziciji. Informacije a přizjewjenske formulary dóstanjeće na naprašowanje w Rěčnym centrumje WITAJ w Budyšinje (tel. 03591 550400, witaj-bautzen@sorben.com).
Wotedajće wupjelnjene podłožki hač do 15.3.2016 pola Rěčneho centruma WITAJ.

Što je sorabistika?

Sorabistika jako wědomostna disciplina zaběra so ze serbskimaj rěčomaj, literaturu a kulturu. Institucionelne stawizny sorabistiki w Němskej sahaja do 1950tych lět a su wusko zwjazane z wutworjenjom Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje a ze załoženjom Serbskeho instituta w Lipsku. Slědźenje na polu sorabistiki w zwisku z fachowej didaktiku a tež dźensniši bachelorowy, masterski a wučerski studij na Lipšćanskej uniwersiće su po cyłym swěće jónkróćne.

Kwalifikowani a derje wukubłani absolwenća trjebaja so wosebje w šulach, institucijach a zarjadnišćach w Delnjej Łužicy w Braniborskej a w Hornjej Łužicy w Sakskej, dokelž ma tu serbskorěčna ludnosć zakótwjeny rěčny mjeńšinowy status. Tak wočakuje wjele staršich za swoje dźěći statnje garantowanu wučbu serbšćiny na dwurěčnych šulach. Tohodla poskićamy našim studentkam a studentam praktiske, fundowane wukubłanje, kiž kompetencu a wědomje za maćernu rěč a kulturu wuwiwa a skruća.

Kontaktowa wosoba

sekretariat, prezencna biblioteka

DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1206
sorabistik@rz.uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 650

rěčne hodźiny:

po dorěčenju.

poslednja změna: 24.09.2016