Witajće k nam!

Nowosće

Twarjenje hodźinskeho plana za zymski semester so wotmě 6. oktobra, 14:00 w H1 2.16 (GWZ). Tež předsyda Domowiny Dawid Statnik přijědźe, zo by nowačkow wuwitał a za studij sorabistiki wabił. K wobrazam a dalšim informacijam dóńdźece tu.

Składnostnje Mjezynarodneho dnja přełožowarjow přeprošeštej Institut za sorabistiku a Institut za nałožowanu linguistiku a translatologiju (IALT) 30. septembra na literarny festiwal "Multiple wersije". Dalše informacije namakaće tu (w němskej rěči).

19. septembra dźeržeše prof. dr. Edward Wornar w domje Daimler AG w Berlinje přednošk z titlom "Sorbische Spuren - in Berlin und anderswo". Přistup k wobrazam přednoška maće tu.

Wot 2. do 3. septembra je so w Heidelbergu wotměwał kolokwij ke keltologiskim, slawistiskim a mjeńšinowym temam. Tež Institut za sorabistiku so na nim wobdźěli. Prezentowachu so mjez druhim wuslědki slědźenja na polach translatologije, sociologije, sociolinguistiki a přirunowaceje linguistiki. Nimo toho běše serbšćina z předmjetom třoch prezentacijow. K dalšim informacijam a wobrazam konferency dóńdźeće tu.

Što je sorabistika?

Sorabistika jako wědomostna disciplina zaběra so ze serbskimaj rěčomaj, literaturu a kulturu. Institucionelne stawizny sorabistiki w Němskej sahaja do 1950tych lět a su wusko zwjazane z wutworjenjom Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje a ze załoženjom Serbskeho instituta w Lipsku. Slědźenje na polu sorabistiki w zwisku z fachowej didaktiku a tež dźensniši bachelorowy, masterski a wučerski studij na Lipšćanskej uniwersiće su po cyłym swěće jónkróćne.

Kwalifikowani a derje wukubłani absolwenća trjebaja so wosebje w šulach, institucijach a zarjadnišćach w Delnjej Łužicy w Braniborskej a w Hornjej Łužicy w Sakskej, dokelž ma tu serbskorěčna ludnosć zakótwjeny rěčny mjeńšinowy status. Tak wočakuje wjele staršich za swoje dźěći statnje garantowanu wučbu serbšćiny na dwurěčnych šulach. Tohodla poskićamy našim studentkam a studentam praktiske, fundowane wukubłanje, kiž kompetencu a wědomje za maćernu rěč a kulturu wuwiwa a skruća.

poslednja změna: 18.10.2016

Kontaktowa informacija

Lipšćanska uniwersita
Filologiska fakulta
Institut za sorabistiku
Beethovenowa 15
04107 Lipsk

tel.: +49 341 9737650
faks: +49 341 9737659
E-Mail

Webmaster

E-Mail

Rěčne hodźiny sekretariata

wu, 14:00 - 15:30

srj, 13:00 - 14:30

Der Bild-Titel

Kontaktowa wosoba

sekretariat, prezencna biblioteka
Mato Šlegel / Matthias Schlegel
DWC - dom 1 - 2. poschod - stwa 1206
matthias.schlegel@uni-leipzig.de

tel.:
0341 / 97 37 650

rěčne hodźiny:

wut, 14:00-15:30
srj, 13:00-14:30